Notice: Undefined variable: rowact in C:\xampp\htdocs\activityss_detail.php on line 6
เชิญร่วมกิจกรรมแบ่งปันฯ

เชิญร่วมกิจกรรมแบ่งปันฯ

ส.บก.ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มปันความสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือน้องๆ เด็กพิการและทุพลพลภาพให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และสนับสนุนให้พนักงานทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในการสนับสนุนกิจกรรม โดยการบริจาคสิ่งของได้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และหรือบริจาคเงินสมทบทุนโดยการโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 006-1-10952-5 สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ และจัดส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินให้ ส.บก. (ฝ.ทม.) ทราบโดยตรง หรือจัดส่งทางโทรสารหมา่ยเลข 0 2282 4617 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561


ว/ด/ป : 14/11/2018

ระบบการประเมินสมรรถนะ