Notice: Undefined variable: rowact in C:\xampp\htdocs\activityss_detail.php on line 6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้น ให้แก่พนักงานระดับหัวหน้างาน ซึ่งหัวข้อในการอบรมได้แก่ การจัดทำแผนงาน งบประมาณและโครงการ ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ Balance Score Card/Driver Tree และการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องฝึกอบรมสำนักบริหารกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ ในวันที่ 12- 13 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด


ว/ด/ป : 14/11/2018

ระบบการประเมินสมรรถนะ